TEL:  0646295270
Verschil Maken op School
Verschil Maken in Onderzoek
Ouders in Beeld
FilmHuis
.
HoogBegaafdheidin Beeld
Contact
Samen Werkt
Krachtig Begeleiden
Anouk Mulder
Prijzen
Tweets by @AnoukMulder
anoukmulder@verschilintalent.nl
VerschilMaken Kinderen én leerkrachten in hun kracht zetten om met passie en plezier te kunnen leren leren, spelen en werken! Samen zorgen voor onderwijs afgestemd op de behoeften van Het Kind. Vanuit een innovatieve kijk en visie op wat het kind van deze tijd nodig heeft en wat het voor het onderwijs betekent om daar op te kunnen anticiperen. Met aandacht voor de talenten van het kind én van de leerkracht. Al heel lang leeft bij mij de liefde voor Het hoogbegaafde kind. Het getalenteerde kind dat door niet passend onderwijs in veel gevallen weinig plezier meer heeft in school, niet heeft leren leren en niet meer laat zien waar zijn talenten liggen. De onderpresteerder. Maar ook het hoogbegaafde kind dat niet herkend en erkend wordt. En dus nog niet krijgt waar het recht op heeft: uitdagend onderwijs op maat!   Ik wil scholen laten zien en inspireren wat deze kinderen nodig hebben om te excelleren en samen met de school aan de slag om hoogbegaafd onderwijs een plek te geven. Mijn drive is in eerste instantie het kind, maar ook de leerkracht. De leerkracht maakt immers het verschil. Waar het gaat over hoogbegaafdheid weet ik leerkrachten te inspireren en te motiveren anders te kijken naar deze prachtige kinderen. Ik kan schoolteams, leerkrachten, ouders en de kinderen begeleiden in het vinden van passende oplossingen. Het kind zien als individu met eigen specifieke talenten en kwaliteiten, ruimte geven en nemen voor  de talent-ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen, samen willen werken met professionals en belangrijke anderen zoals ouders en kinderopvang, die zien wat de kwaliteiten en talenten zijn van hun leerkrachten en medewerkers en deze optimaal willen inzetten om het onderwijs anders, leuker en innovatiever te willen organiseren. Ik richt me op het professionaliseren van leerkrachten waardoor zij beter in staat zijn om binnen hun groep te werken met de hoogbegaafde leerlingen. Door het houden van scholingsbijeenkomsten voor leerkrachten waarbij thema's als hoogbegaafdheid in beeld, denkstrategieen van hoogbegaafde leerlingen, stimuleren van creatief denkvermogen, onderpresteren, perfectionisme en passend uitdagend onderwijs aan bod komen. Ik geloof sterk in leerkrachtcoaching op de werkvloer waardoor er direct feedback gegeven kan worden op het handelen van de leerkracht in de groep en hij hierdoor (nog) beter in staat zal zijn aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het hoogbegaafde kind. Als een leerkracht zijn talent volledig kan inzetten en dat doet waar hij goed in is, heeft dat een positieve invloed op de kinderen en hun talenten. En andersom. De wederzijdse betrokkenheid en het vertrouwen wordt alleen maar groter! Er echt Zijn en Echt zijn! 
HoogbegaafdheidsOnderZoek Het onderzoek start met een intelligentiebepaling gemeten met behulp van de WISC-III-NL. Bij jongere kinderen in de kleuterleeftijd (4-6 jaar) wordt de WPPSI-III-NL ingezet. Beide testen geven een objectieve meting van het IQ.  Daarnaast wordt er gekeken naar de overige persoonlijkheidsfactoren motivatie, volharding en doorzettingsvermogen en het creatief denkvermogen van een kind. Om hier zicht op te krijgen wordt eventueel gebruik gemaakt van aanvullende testen zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, een motivatieonderzoek, een concentratieonderzoek of een creativiteitstest. De onderzoeksresultaten, samen met de observatiegegevens gedurende het onderzoek, geven een compleet beeld van de capaciteiten van een kind en worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage. Hierbij hanteer ik de uitgangspunten van handelingsgerichte procesdiagnostiek. Dit betekent dat ik de kwaliteiten van een kind in beeld breng in combinatie met dat wat het kind nodig heeft. Op basis daarvan kan ik gerichte adviezen geven voor een goede begeleiding van het kind, thuis en op school. Het liefst werk ik vanuit de driehoek kind-ouders-school. Dit geeft de meeste kans op slagen van de in te zetten interventies. Het kind zal dan heel gericht begeleid kunnen worden. 
HoogbeGaafdheid
OudersInBeeld Verschil in Talent houdt thema-avonden voor ouders van hoogbegaafde kinderen rondom onderwerpen zoals: hoogbegaafdheid in het algemeen, onderpresteren, perfectionisme, faalangst, opvoeding van een hoogbegaafd kind en creatief denken. Tijdens deze avonden wordt gezorgd voor voldoende ruimte voor uitwisseling tussen ouders onderling.
Verschil in Talent. De naam zegt het eigenlijk al. Beseft iedereen dat wel? Dat er zoveel verschil is in talent? Dat we zoveel verschillende talenten nodig hebben? Op zoveel terrein?  Dat kinderen door hun diversiteit in talenten vaak echt (nog) iets anders nodig hebben dan wat ze nu voor krijgen en leren op school? Kwaliteiten en vaardigheden zoals samenwerken, leren ondernemen, inzicht in wat je kunt en wilt, leren onderzoeken. Dit vraagt om Ander Onderwijs, en betekent Anders Kijken. Een andere attitude. Van leerkrachten, van een school(team), van een bestuur of stichting. Het vraagt ook om LEF. Om te doorbreken van dat wat je altijd al deed. En echt Samen te kijken en te bepalen welke kant je op wilt. Als school. Als excellente professional.  MijnTalent.Ik werk in het speelveld van het Onderwijs. Eerst als Juf. Als Orthopedagoog. Sinds 2008 als Zelfstandig Ondernemer. ZZP-er. Omdat de school voor mij te klein werd.  Geraakt en inmiddels gespecialiseerd in het hoogbegaafde kind zag ik wat anders zou kunnen. Anders moet. Ik ging aan de slag in mijn begeleiding van scholen op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling, met het geven van trainingen, met netwerken en ont-moeten. Gaandeweg ontdekte en verbond ik me met de onderstroom in de onderwijswereld, ontdekte vele innovatieve ontwikkelingen en realiseerde me dat wat hoogbegaafde kinderen zo nodig hebben, ieder kind zo nodig heeft. Vertrouwen, Autonomie, Betrokkenheid. Zien wat de onderwijsbehoeften van dit kind zijn. Passend Onderwijs dus. Het blijkt mijn passie  en mijn kracht.
Krachtig Begeleiden In sommige gevallen is individuele begeleiding van het kind wenselijk. Deze begeleiding kan een vervolg zijn op het diagnostisch onderzoek en aansluiten bij de adviesrichtlijnen die gegeven zijn in de rapportage.  Deze individuele trainingen zijn gericht op het omgaan met hoogbegaafdheid, het versterken van het creatief denken en sociale vaardigheden en het hanteren van perfectionisme, onderpresteren of faalangst.  Indien mogelijk worden binnenkort ook groepsbegeleidingen geboden. Mijn ervaring is dat de begeleiding binnen een groep effectief is; kinderen leren van en met elkaar en ontdekken dat zij overeenkomsten hebben met hun groepsgenoten/ ontwikkelingsgelijken. Met de groepen worden gesprekken gevoerd en is er ook ruimte om samen te oefenen. Dit vindt plaats via samenwerkingsopdrachten en diverse spelvormen. 
Samen Werkt www.exova.nlwww.onwijsadvies.nlwww.connecto.nlwww.samenbetervoorkinderen.nlwww.pieter-verhoeven.nlwww.sonedutraining.nlwww.leonardo-onderwijs.nl
WWW.360grview.nl
Prijzen Een onderzoek bestaat uit een persoonlijke intake en de afname van een aantal testen passend bij de hulpvraag die gesteld is. De resultaten en observatiegegevens worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage waarbij o.a. een overzicht gegeven wordt van stimulerende en belemmerende factoren van het kind met daarbij in alle gevallen gerichte adviesrichtlijnen voor de begeleiding. Ook het eindgesprek valt binnen de gestelde tarieven. Omdat het bij het vaststellen van hoogbegaafdheid niet alleen gaat om een intelligentiebepaling werken wij altijd met een aanvulling op de intelligentietest om zo tot een totaalbeeld te komen van het kind.                                                   Onderzoek naar hoogbegaafdheid  Onderzoek bij vermoeden van onderpresteren  Intelligentiebepaling zonder verslag Individuele begeleiding van kinderen inclusief verslag Groepstraining met ontwikkelingsgelijken (8 bijeenkomsten) Adviesgesprek met ouders inclusief handelingsadviezen Workshop voor scholen (2 uur) Studiedag voor scholen Thema-avond voor ouders en geïnteresseerden Alle prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
€ 750,00 € 750,00 € 550,00 € 85,00 per uur € 35,00 per kind per bijeenkomst € 85,00  € 600,00 inclusief voorbereiding € 600,00 per dagdeel exclusief voorbereiding € 30,00 per persoon